பேரிடர் மேலாண்மை

தலைப்பு பதிவிறக்க இணைப்பு
பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களின் எண்ணிக்கை / ஒவ்வொரு வட்டத்தின் நிவாரண மையங்கள் பதிவிறக்கம் (209 KB)
பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளை அடையாளம் காணுதல் பதிவிறக்கம் (30 KB)
முதல் செயல்பாட்டாளர் பதிவிறக்கம் (257 KB)
நிவாரண மையங்கள் பதிவிறக்கம் (153 KB)
வட்டார அளவிலான ஒருங்கிணைந்த அதிகாரிகள் பதிவிறக்கம் (89 KB)
துறைகளுக்கிடையேயான குழுத் தலைவர்கள் பதிவிறக்கம் (422 KB)
எச்சரிக்கை குழு ஆரம்பநிலை / ஆரம்பநிலை எச்சரிக்கை குழு பதிவிறக்கம் (225 KB)
தேடல் மற்றும் மீட்புக் குழு பதிவிறக்கம் (225 KB)
வெளியேற்றுதல் குழு பதிவிறக்கம் (225 KB)
நிவாரண மையம் மற்றும் தங்குமிடம் மேலாண்மை குழு பதிவிறக்கம் (231 KB)
உள்துறை மண்டல குழு பதிவிறக்கம் (160 KB)
சேதக் கணக்கீடு நிவாரண குழு பதிவிறக்கம் (710 KB)
பாம்பு பிடிப்பவர்கள் பதிவிறக்கம் (40 KB)
தீ மற்றும் மீட்பு சேவை துறை பதிவிறக்கம் (98 KB)
கிடைக்க்க்கூடிய / அடையாள அறிதல் உபகரணப் பட்டியலின் தொகுப்பு பதிவிறக்கம் (274 KB)